Algemene voorwaarden - your lovely memory

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden your lovely memory

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van haar herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Karin Oomen (your lovely memory);

karin@yourlovelymemory.nl;

KvK-nummer: 71285105

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Let op: een aantal punten zijn specifiek van toepassing op de online cursussen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De ondernemer heeft het recht om het aanbod en de activiteiten aan te passen en te laten wisselen als dat nodig wordt geacht. Dit heeft geen gevolgen voor de betalingsverplichting.
 5. Online cursussen (bijvoorbeeld via Instagram) mogen door één (Instagram)account worden gevolgd. Het is niet toegestaan inloggegevens te delen of te verspreiden. In het geval de consument de cursus niet voor zichzelf aanschaft maar bijvoorbeeld cadeau wil doen, is dat toegestaan mits binnen 1 dag na aankoop dit per e-mail wordt doorgegeven aan contact@yourlovelymemory.nl.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; contact@yourlovelymemory.nl.
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. De ondernemer heeft het recht om deelnemers te weigeren, bijvoorbeeld aan de (online) cursussen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de ontvangstbevestiging voor de overeenkomst.

Let op: de bedenktijd / herroepingsrecht is niet van toepassing op digitale producten als de online (Instragram) cursussen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten die al zijn uitgevoerd. In dat geval kan slechts een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden worden geannuleerd en wordt het reeds uitgevoerde deel in rekening van de consument gebracht.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangstbevestiging, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail naar contact@yourlovelymemory.nl.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht is de overeenkomst een feit.

Op maat gemaakte producten mogen niet geretourneerd worden.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De ondernemer heeft het recht prijzen in aanloop naar een de start van een (online) cursus aan te passen voor promotionele doeleinden.
 5. De ondernemer heeft het recht een (online) cursus een volgende keer voor een ander tarief aan te bieden.
 6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Consument dient zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld/verantwoordelijkheid, geldt er geen garantie.
 3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient consument contact met ondernemer op te nemen voor een passende oplossing.
 4. De consument is verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen bestanden. your lovely memory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze bestanden. your lovely memory gaat ervan uit dat het auteursrecht van de bestanden berust bij de consument. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de consument aansprakelijk.
 5. Voor beschadiging en verlies van bestanden kan your lovely memory in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. De aansprakelijkheid van your lovely memory blijft beperkt tot verwijtbare leveringsfouten.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Ondernemer zal geaccepteerde volgens de afgesproken leveringstermijn leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Voor verzending en verpakking van de producten naar een adres binnen Nederland geldt een tarief van €7,25.
 6. Deelnemers aan een online cursus hebben een van te voren afgesproken beperkte tijd toegang tot alle content. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorlopen van de cursus. Na die periode komt de inlogmogelijkheid te vervallen. Het is aan de deelnemer om ook tijdig eventueel bijgevoegd materiaal (een e-book, hand-out, opgenomen video’s) op te slaan.
 7. Voor deelnemers aan een cursus geldt een inspanningsverplichting. Ondernemer biedt naar beste inzicht en vermogen een cursus aan maar is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van de deelnemer en heeft dus geen resultaatsverplichting.
 8. Met content waartoe oneindig toegang wordt geboden wordt bedoeld zo lang your lovely memory bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Your lovely memory kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.
 9. Binnen een online cursus kunnen deelnemers met elkaar communiceren. Hierbij geldt dat ondernemer te allen tijde de ondernemer kan beslissen dat de wijze van communiceren niet gepast danwel ongewenst is. Denk aan het plaatsen van spam of oneigenlijk taalgebruik. Ondernemer heeft het recht om deelnemers de toegang hiertoe te weigeren zonder terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 10 – Betaling

 1. Consument kan via automatische incasso maandelijks betalen wanneer dit wordt afgesproken. Betaling via vaste termijnen of in één keer is ook mogelijk.
 2. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst op te schorten.
 3. Voor een (online) cursus geldt dat de betalingsverplichting blijft bestaan, ook als niet de gehele cursus wordt gevolgd of niet alle content wordt doorlopen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen door klant via een e-mail naar contact@yourlovelymemory.nl aan ondernemer bekend worden gemaakt.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom / auteursrecht

 1. Ondernemer verleent een persoonlijk, niet exclusief, en herroepelijk recht om de tijdens de samenwerking of tijdens de cursus verstrekte materialen te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Alle materialen en tekstuele inhoud mag niet gekopieerd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder expliciete toestemming van de ondernemer. Het materiaal is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
 2. Een deelnemer aan een cursus mag tot 24 maanden na deelname aan de Instagramcursus ‘Eindelijk dat fotoboek’ geen cursus aanbieden over het maken van fotoboeken.
 3. Het delen van content (teksten, online berichten van ondernemer) is in beperkte mate toegestaan. Zo mogen screenshots uit de cursus worden gedeeld zolang dit gebeurt met naamsvermelding en in beperkte mate. In geen geval mag de hele inhoud van de cursus worden verspreid.